Algemene voorwaarden Archus

Deze algemene voorwaarden zijn ook te downloaden als pdf document.

 1. Definities

  1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  2. Archus: Archus gevestigd op de Amerongenstraat 104 in Den Haag met KvK nummer 02094368.
  3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Archus een overeenkomst heeft gesloten tot het leveren van diensten of aan wie Archus een offerte heeft uitgebracht.
  4. Dienst: de activiteit(en) die Archus voor de opdrachtgever zal verrichten.
 2. Algemeen

  1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Archus en een opdrachtgever waarop Archus deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  3. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Archus en opdrachtgever zullen dan alsnog in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 3. Aanbiedingen en offertes

  1. De door Archus gemaakte offertes zijn vrijblijvend; deze zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Archus is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
  2. Indien blijkt dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Archus het recht de prijzen hierop aan te passen.
  3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 4. Uitvoering van de overeenkomst

  1. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal Archus zo spoedig mogelijk de in deze overeenkomst omschreven dienst(en) uitvoeren. Dit zal gebeuren conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van de opdrachtgever.
  2. Indien het vereist is om de dienst goed uit te voeren heeft Archus het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele meerkosten zijn voor de rekening van de opdrachtgever tenzij anders is overeengekomen.
  3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Archus aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dienst tijdig aan Archus worden verstrekt.
  4. Opdrachtgever vrijwaart Archus voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 5. Wijziging van de overeenkomst

  1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
  2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Archus zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
  3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Archus de opdrachtgever hierover inlichten.
  4. Indien Archus, door omstandigheden ten tijde van de offerte of bij het sluiten van de overeenkomst meer werk moet verrichten dan overeengekomen of werkzaamheden dient te verrichten die onbekend waren bij het aangaan van de overeenkomst, is Archus gerechtigd om de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Archus zal de opdrachtgever tijdig over deze kosten informeren.
 6. Contractsduur en levertermijn

  1. De overeenkomst tussen Archus en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Voor uitzonderingen zie artikel 6.2.
  2. In het geval van webhosting, domeinen en SSL certificaten wordt de overeenkomst minimaal voor 12 maanden aangegaan.
  3. Indien er een levertermijn is overeengekomen voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden is deze te allen tijde indicatief. Indien hier van af wordt geweken wordt dit tijdig aan de opdrachtgever gemeld. Bij een ondredelijke overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Archus schriftelijk ingebreke te stellen.
 7. Oplevering en nazorg

  1. Gedurende de ontwikkeling van een website zal een test locatie worden gebruikt waar de opdrachtgever de voortgang kan zien.
  2. De website of andere dienst wordt op de definitieve locatie geplaatst nadat er volledige betaling is ontvangen.
  3. Voor een periode van 30 dagen na oplevering worden correcties op het geleverde product kosteloos uitgevoerd tenzij anders overeen gekomen.
  4. Er worden door Archus geen garanties gegeven op de hoogte van de zoekmachine positie na uitvoering van een SEO (Search Engine Optimization) campagne.
 8. Ondersteunde internet browsers

  1. De volgende internet browsers worden ondersteund:

   Microsoft Edge (laatste 2 versies) Mozilla Firefox (laatste versie) Google Chrome (laatste versie)

  2. Internet browsers die niet in artikel 8.1 worden genoemd of oudere versies van de in artikel 8.1 genoemde internet browsers worden alleen ondersteund tegen een meerprijs. Deze meerprijs is het aantal uren besteed aan de aanpassing vermenigvuldigt met de op dat moment geldende uurprijs.
 9. Prijzen

  1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (21% BTW) en andere heffingen welke door de overheid worden opgelegd.
  2. Alle voor Archus uit de overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
  3. Tenzij anders overeengekomen is de opdrachtgever bij aanvaarding 25% verschuldigd van de totaalprijs zoals vermeld in de offerte.
 10. Betaling

  1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum
  2. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
  3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever is de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
  4. Bij een niet tijdige betaling is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
  5. Bij niet tijdige betaling heeft Archus het recht de geleverde webhosting op te schorten tot betaling is ontvangen. Gedurende deze tijd is het niet mogelijk het domein te verhuizen.
 11. Vertrouwelijkheid

  1. De door de opdrachtgever verstrekte gegevens worden niet gedeeld met derden tenzij hier nadrukkelijk opdracht toe wordt gegeven door de opdrachtgever of justitie.
  2. Toegangsgegvens tot diensten van derden die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden aangemaakt voor de opdrachtgever worden alleen met de opdrachtgever gedeeld tenzij hier nadrukkelijk opdracht toe wordt gegeven door de opdrachtgever of justitie.
 12. Intellectueel eigendom

  1. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal opdrachtgever de werken niet verveelvoudigen of openbaar maken. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken alsmede het voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Archus. Iedere afwijking van het voorgaande is slechts geldig indien zulks expliciet in een schriftelijke en ondertekende akte is overeengekomen, en geldt dan slechts voor de in de akte genoemde werken en rechten.
  2. Archus behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 13. Klachten

  1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Archus. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Archus in staat is adequaat te reageren.
  2. Indien een klacht gegrond is, zal Archus de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.
 14. Opzegging

  1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen tenzij het gaat om een dienst omschreven in artikel 14.2
  2. Bij webhosting, domeinen en SSL certificaten wordt de overeenkomst steeds met 12 maanden verlengt bij afloop van de overeenkomst. Indien de opdrachtgever niet wenst te verlengen dient de opdrachtgever deze minimaal 30 dagen voor het einde van de overeenkomst op te zeggen.
  3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, na het aangaan van de overeenkomst en voor oplevering van de ontwikkelde website op de definitieve locatie heeft Archus recht op compensatie, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Archus zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de factuur voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
  4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Archus, zal Archus in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
  5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Archus extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 15. Opschorting en ontbinding

  1. Archus is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
   1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
   2. Na het sluiten van de overeenkomst, Archus ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
   3. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
  2. Voorts is Archus bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Archus op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Archus de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  4. Archus behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 16. Aansprakelijkheid

  1. Archus aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.
  2. Archus is slechts aansprakelijk jegens de opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Archus voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.
  3. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen zal worden uitgekeerd is het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
 17. Vrijwaringen

  1. De opdrachtgever vrijwaart Archus voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
  2. Indien opdrachtgever aan Archus informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 18. Overmacht

  1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
  2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Archus geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Archus niet in staat is de verplichtingen na te komen.
  3. Archus heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Archus zijn verplichtingen had moeten nakomen.
  4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  5. Voorzover Archus ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Archus gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 19. Toepasselijk recht

  1. Op elke overeenkomst tussen Archus en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 20. Geschillen

  1. De rechter in de vestigingsplaats van Archus is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Archus het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
  2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 21. Slotbepalingen

  1. Informatie en mededelingen op de website of social media van Archus zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de website en de overeenkomst prevaleert de overeenkomst.
  2. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
  3. De door Archus ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door de opdrachtgever.
  4. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.